» bostik » hydroizolace

TURBOTEC 2K

rychlá flexibilní hydroizolace

TURBOTEC 2K

Izolování staveb proti zemní vlhkosti a nezadržované prosakující vodě působící na základovou desku a obvodové stěny (podle DIN 18195–4). Vodorovná izolace ve zdivu a pod zdivem (dle DIN 18194–4). Izolace soklu stavby proti ostřikové vodě (dle DIN 18195–4). Izolování staveb proti zadržované prosakující vodě a tlakové prosakující vodě (dle DIN 18195–6, odstavec 9). Izolování proti zevnitř působící tlakové vodě (jímky na vodu apod., dle DIN 18195–7).

TURBOTEC 2K je flexibilní hydroizolace s reaktivním zráním, určená k venkovním izolacím sklepního zdiva, soklů apod. Výrobek je bez obsahu bitumenu, rozpouštědel a odolává stárnutí i UV záření.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • k venkovní izolaci sklepního zdiva
  • reaktivní zrání a flexibilní vrstva
  • lze nanášet stříkáním
  • odolnost dešti již po 2 hodinách
  • zatížitelnost tlakovou vodou již po 16 hodinách
  • velmi lehce se natahuje
  • bez bitumenu a rozpouštědel
  • přezkoušena pro použití dle DIN 18195

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Minerální podklad musí být savý, pevný, nosný, rovný a hladký. Veliké póry, prohlubně, vydrolené spáry, zející trhliny apod. vyplňte buď uzavírací maltou SPERRMÖRTEL nebo reprofilační maltou QUELLMÖRTEL EXTRA. Savý podklad navlhčete vodou, aby byl matově vlhký. Ostré hrany upravte sražením/zabrou­šením, kouty upravte požlábkem z uzavírací SPERRMÖRTEL nebo reprofilační QUELLMÖRTEL EXTRA malty.

Vhodné podklady:

Zdivo dle DIN 1053, jako např. plné cihly, duté cihly, betonové cihelné bloky a bloky z lehčeného betonu, lícové cihly, vápenopískové cihly, pórobetonové zdící bloky, betonové tvarovky ztraceného bednění, smíšené zdivo, Beton a železobeton dle EN 206–1, omítka (DIN V 18550) skupiny malt P III, CS III, CS IV dle ČSN EN 998–1, stávající nátěry a povlaky na bitumenové bázi, které jsou aplikovány na minerálním podkladu, stejně jako na původní, staré minerální hydroizolační stěrky, cementový potěr a staré, pevně přilepené, keramické krytiny.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Prášková složka TURBOTEC 2K se sypáním přidá do tekuté složky a vrtačku s mísící spirálou se při pomalých otáčkách min. 2 minuty promíchá do homogenní konzistence.

POUŽITÍ

Připravená stěrkovací konzistence se na podklad nanáší ocelovým hladítkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Zdivo z pórobetonu, betonu, betonových tvárnic apod. nejprve upravte stažením materiálu ostrými tahy hladítka po povrchu, čímž dojde k uzavření pórů. Hydroizolace se nanáší celoplošně, v předepsané tloušťce vrstvy, vždy ve dvou pracovních krocích. Při zatížení zadržovanou prosakující vodou musí být do první vrstvy hydroizolace celoplošně zapracována armovací tkanina Armierungsgewebe 100. Mezi vrstvami dodržte dobu schnutí nejméně 2 hodiny (v závislosti na počasí i déle). Dbejte pokynů směrnice k plánování a provádění kontaktních hydroizolací pomocí flexibilních hydroizolačních stěrek. Hydroizolace je plně zatížitelná po cca 16 hodinách, kdy ji již lze vhodnou ochrannou vrstvou/opatřením dle DIN 18195 chránit před mechanickým poškozením (např. vhodnou nopovou fólií).

Měrná spotřeba:

běžné zatížení např. v oblasti soklu jedna vrstva cca 2,4 kg/m²
nezadržovaná prosakující voda dvě vrstvy cca 4,5 kg/m²
zadržovaná prosakující voda dvě vrstvy cca 6,0 kg/m²
vodorovná izolace pod zdivem dvě vrstvy cca 3,2 kg/m²
kontaktní hydroizolace na balkónech a terasách dvě vrstvy cca 3,2 kg/m²

ZKUŠEBNÍ ATESTY

P-MPANRW-11209–15 jako hydroizolace podle Seznamu pravidel pro stavby A, díl 2, odstavec 1 č. 1.9.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tekutá složka obsahuje směs5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

po vyschnutí modrá

báze

polymery zušlechtěný speciální prášek

doba zpracovatelnosti

45 min (+20 °C)

faktor difúzního odporu

≥ 7857

hmotnost objemová

1,5 kg/l hotové směsi

měrná spotřeba

2,4-6,0 kg/m²

odolnost proti hnanému dešti

po cca 2 hodinách

protažení při přetržení

cca 80%

vodotěsnost

3 bary po 28 dnech

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
25 kg5 680,08

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Husovo náměstí 48
588 13 Polná
klasická verze