» bostik » plnivo a omítky

SPERRMÖRTEL

specialista na vodotěsný klín

UZAVÍRACÍ MALTA

SPERRMÖRTEL je univerzálně použitelná opravná malta pro sanace betonu, zhotovování požlábků, spárování zdiva, vyplňování trhlin, u kterých se nepředpokládá pohyb, apod. Výrobek má velmi dobrou přilnavost, malé smrštění a je odolný vůči mořské vodě a posypové soli.

 

 

APLIKACE

Pro ruční nanášení se malta připravuje pouze smísením s vodou pomocí pomaloběžného míchadla. Nikdy nezpracovávejte za mrazu!

Podklad musí být bez sádry, bitumenu, olejů, prachu, barev a ostatních separačních látek. Vrstvy s cementovým mlékem a vápenné nátěry se musí odstranit frézováním nebo pískováním. Podklad před aplikací musí být sytě navlhčen – matově vlhký, eventuálně je možné použít přísadu Plastifikátor koncentrát, čímž dojde ke zvýšení pružnosti malty, přilnavosti k podkladu a vodonepropustnosti.

Nanášení je možné provádět ručně či strojně suchým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout maximální tloušťku 5 cm. Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ poslední vrstvy nejlépe suchým polyuretanovým hladítkem. Je nepřípustné povrch finalizovat za mokra.

Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

Čištění pracovních pomůcek – ihned po použití vodou, po vyzrání pouze mechanicky.

VYDATNOST

Na 1 litr prostoru: cca 1,8 kg, v oblasti těsnicího klínu o délce požlábku 5 cm: cca 2,0 kg/m. Mísící poměr pro balení 25 kg = cca 3 l vody.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal se zbytky materiálu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží výrobek okamžitě odstraňte a zasažené místo omyjte.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

doba tuhnutí

cca 5 hodin

doba tvrdnutí

cca 24 hodin

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
25 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze