» bostik » hydroizolácie

K100 SCHWARZ

hnojovica, močovka, s…a – to je správna značka

K100 SCHWARZ

K100 SCHWARZ je živicou zošľachtená bitúmenová emulzia na bezpečnú a trvalú izoláciu proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode časti stavieb, ktoré sú v styku so zemou. Používa sa na izoláciu pivníc, základov a nádrží proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode.

K100 SCHWARZ slúži na zhotovenie trvalej elastickej izolácie na nosných podkladoch z betónu, pórobetónu, omietky a muriva. Výrobok je použiteľný aj ako ochranný náter alebo po nariedení vodou ako adhézny mostík. Izolácia musí byť nanášaná na stranu privrátenú ku zdroju vody. Po nariedení vodou 1:1 možno použiť aj ako penetráciu na silne savých podkladoch pod pásy SK 3000 S DICHTUN­GSBAHN. Náter je odolný voči biologickým a voči betónu agresívnym látkam, ktoré môžu byť obsiahnuté v odpadových vodách prírodného pôvodu (spĺňa predpis DIN 11 622–2), kedy K 100 môže byť použitý ako ochranný vrchný náter betónu septikov na hnojovicu, močovku a silážne šťavy.

K100 je tiež vhodný na izolácie pivníc novostavieb z pórobetónu (YTONG) alebo dutinového muriva (POROTHERM), kedy doporučujeme na povrch pivničných stien najprv celoplošne aplikovať LEPENKU VO VEDRE.

K100 nie je vhodný na izolovanie dilatačných škár. Prípadne použité vhodné tmely musia byť pretierateľné bitúmenom.

K 100 je jednozložková izolačná hmota na latexo-bitúmenovej báze bez obsahu plnidiel a rozpúšťadiel. Vďaka nestekavým vlastnostiam možno výrobok natierať, valčekovať alebo striekať aj na zvislé plochy. K 100 vyzrieva do bezškárového povlaku podobného fólii. Po vyzretí je povlak elastický, vodotesný a odolný voči bežne sa vyskytujúcim betónu agresívnym látkam ako napr. fekálie.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

K100 SCHWARZ je pripravený na okamžité spracovanie a možno ho nanášať priamo z vedra.

K100 SCHWARZ možno aplikovať aj na slabo vlhké povrchy. Mokré miesta alebo stojaca voda musia byť vysušené. Výrobok nesmie byť aplikovaný na plochy, ktoré sú trvalo mokré alebo ktoré nemôžu preschnúť.

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky alebo voľné časti musia byť obrúsené alebo odstránené oceľovou kefou. Veľké póry, hniezda štrku, drobivé škáry, otvorené trhliny apod. sa upravia vyplnením maltou z trasového cementu.

Na nasiakavých podkladoch môže byť zmiešaním K 100 v pomere 1:1 s vodou pripravený adhéziu zlepšujúci náter, ktorý sa nechá zaschnúť.

Staré bitúmenové nátery vyžadujú zvláštnu úpravu. V týchto prípadoch sa obracajte na náš technicko-obchodný poradenský servis.

K100 SCHWARZ sa nanáša valčekom, kefou alebo vhodným striekacím zariadením v 2 až 3 rovnomerných vrstvách. Každá vrstva musí byť preschnutá (test navlhčeným prstom, ktorý sa po otretí o prvý náter nesmie zafarbiť). V oblastiach s rizikom vzniku trhlín (rohy stien, napojenie stien a podlahy, priepusty rúrok apod. a pri izolácii proti tlakovej vode inštalujte do druhej vrstvy povlaku tkaninu K 100 GEWEBEBAND.

K100 SCHWARZ musí byť pred aplikáciou ďalších produktov úplne preschnutý. Až potom je dosiahnutá konečná schopnosť izolácie a mechanická pevnosť, ktorá je dôležitá napr. pred naplnením vody do nádrže. Ako ochranu izolácie je potrebné použiť vhodné ochranné drenážne a izolačné dosky, ktoré nesmú byť bodovo alebo priamkovo zaťažované.

K100 SCHWARZ počas spracovávania a schnutia nesmie byť vystavený pôsobeniu dažďa. Po aplikácii ho chráňte pred mrazom a priamym slnečným svitom. Zaťažovaniu vodou z podkladu (z negatívnej strany) musí byť zabránené aj po vyzretí izolácie. Pri aplikácii ďalších materiálov na K 100 je nevyhnutné vykonať test znášanlivosti.

ČISTENIE PRACOVNÝCH POMÔCOK

Ihneď po použití vodou, po vyzretí pomocou EPOXAN REINIGER, popripade lakového benzínu

VÝDATNOSŤ

Izolácia proti zemnej vlhkosti: 2 nátery, tj. cca 1,0 kg/m² Izolácia proti tlakovej vode: 3 nátery, tj. cca 1,5 kg/m²

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný chemický prípravok. Používajte vhodný pracovný odev a rukavice.

 

 

APLIKÁCIA

K100 SCHWARZ je připraven k okamžitému zpracování a lze jej nanášet přímo z vědra.

K100 SCHWARZ lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušena. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout.

Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou z trasového cementu.

Na nasákavých podkladech může být smísením K 100 v poměru 1:1 s vodou připraven adhezi zlepšující nátěr, který se ponechá zaschnout.

Staré bitumenové nátěry vyžadují zvláštní úpravu. V těchto případech se obracejte na náš technicko-obchodní poradenský servis.

K100 SCHWARZ se nanáší válečkem, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením ve 2 až 3 rovnoměrných vrstvách. Každá vrstva musí být proschlá (test navlhčeným prstem, který se po otření o první nátěr nesmí obarvit). V oblastech s rizikem vzniku trhlin (rohy stěn, napojení stěn a podlahy, prostupy trubek apod.) a při izolaci proti tlakové vodě instalujte do druhé vrstvy povlaku tkaninu K 100 GEWEBEBAND.

K100 SCHWARZ musí být před aplikací dalších produktů zcela proschlý. Teprve poté je dosaženo konečné schopnosti izolace a mechanické pevnosti, která je důležitá např. před naplněním vody do nádrže. Jako ochranu izolace je potřebné použít vhodné ochranné, drenážní a izolační desky, které nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

K100 SCHWARZ během zpracovávání a schnutí nesmí být vystaven působení deště. Po aplikaci jej chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Zatěžování vodou z podkladu (z negativní strany) musí být zabráněno i po vyzrání izolace.

Při aplikaci dalších materiálů na K 100 je nezbytné provést test snášenlivosti.

Čištění pracovních pomůcek – ihned po použití vodou, po vyzrání pomocí EPOXAN REINIGER, případně lakového benzínu

VYDATNOST

Izolace proti zemní vlhkosti: 2 nátěry, tj. cca 1,0 kg/m² Izolace proti tlakové vodě: 3 nátěry, tj. cca 1,5 kg/m²

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +35 °C

farba

čierna

hustota

cca 1,0 g/ml

obsah sušiny

cca 60%

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

viskozita

cca 7000 mPa.s

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
10 kg35,77
25 kg89,42

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Husovo náměstí 48
588 13 Polná
klasická verzia