» špeciálne maltoviny » farby a pigmenty

BIELA FARBA

Váš byt rozsvieti, špinu vyhubí

BIELA FARBA

BIELA FARBA je vodou riediteľná farba vysokej belosti a krytia určená na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály a papierové povrchy. Farbu je možné prefarbovať bežnými tónovacími pastami. Pokiaľ sú na prefarbenie použité zdravotne neškodné koncentráty (pasty), je vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu, ako sú školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

BIELA FARBA je zmesou plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív. Neobsahuje formaldehyd ani tažké kovy. Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni, ktorý je možné prefarbovať maliarskymi pastami.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • vysoká belosť, krytie a oteruvzdornosť
  • hygienická neškodnosť
  • nanášanie valčekom, štetcom aj striekaním
  • je prefarbiteľná bežnými tónovacími pastami pre akrylátové farby
  • vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad je nutné očistiť, nesúdržné nátery odstrániť, na plošné vyrovnávanie vnútorných povrchov stien a stropov je možné použiť materiál STENUSPRAV. Na omietku nanášame farbu až po úplnom vyzretí podkladu.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

BIELA FARBA je dodávaná v optimálnej hustote na nanášanie štetcom, valčekom alebo striekaním. V prípade nutnosti je možné ju riediť vodou, najviac však 0,1 l vody na 1 kg farby. Riedenie farby znižuje jej krytie a oteruvzdornosť.

POUŽITIE

Farba sa nanáša v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1 hodine pretierateľný.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s vyššie uvedeným materiálom neprináša žiadne zdravotné riziká. Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom v zmysle zákona č. 157/1998 Sb. v znení neskorších predpisov a nie je tiež horľavou kvapalinou v zmysle ČSN 650201. Môže však mať dráždivé účinky, predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nie je možné vylúčiť vznik alergie. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci omyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosah detí. Zamedzte styku s očami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať 10–15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky sňať odev a pokožku umyť vodou a mydlom.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

biela

bělost

95

ekvivalentní difuzní tloušťka sd

0,05 m

hustota

1600 kg/m³

kryvost

1

měrná spotřeba

8–12 m² v jedné vrstvě z 1 kg

obsah netěkavých složek

min. 60 %

přilnavost

min. 1,0 MPa

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

speciální informace

odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998) trieda 5 (nie je odolná)

zasychání

1 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
15 kg13,24
45 kg36,42

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia