» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

LEPENKA V PRÁŠKU

jednozložková flexibilná hydroizolačná stierka / antikarbonatizačný náter

LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU sa používa na utesnenie povrchu betónových konštrukcií v hydrotechnických stavbách, vo vodárenstve a pod. Ďalej nachádza uplatnenie ako tesniaca vrstva na súdržných vápennocementových omietkach, murive zhotovenom z pórobetónových dielov, poprípade pálených tehál, na sadrokatónových doskách a ďalších únosných podkladoch. Osvedčuje sa ako poistná hydroizolácia pod keramické obklady alebo iné nášlapné vrstvy v kúpeľniach, bazénoch, vodných nádržiach a ďalších konštrukciách. Ďalšou výhodou je mimoriadna odolnosť stierky voči priepustu CO2 a tým pádom ochrana konštrukcie voči karbonatizácii. Stierka je súčasne veľmi priepustná pre vodné pary, čím umožňuje konštrukcii dýchať. S ohľadom na jednoduchý priepust vodných pár je LEPENKA V PRÁŠKU vhodná aj na podklady so zníženou mrazuvzdornosťou v exteriérových aplikáciách.

LEPENKA V PRÁŠKU je jednozložková, trvalo pružná polymércementová tesniaca suspenzia určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

 • jednozložková, má veľmi dobrú spracovateľnosť, rozmiešava sa iba s vodou
 • na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • je možné nanášať aj na vlhký podklad
 • výborná prídržnosť k podkladu
 • trvale odoláva vysokému vodnému pretlaku
 • vysoko pružná a umožňuje preklenutie trhlín
 • odolná voči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
 • zvyšuje odolnosť betónu voči najrôznejším agresívnym vodám
 • odolná trvalému pôsobeniu kyslých roztokov do pH 1,5 a zásaditých roztokov do pH 13,0
 • vysoký difúzny odpor voči CO2, čím zabraňuje karbonatizáci­i betónu
 • má výbornú UV stabilitu

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť prevlhčený, nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETÓN. Pre zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ. V prípade exteriérových aplikácií je nevyhnutné, aby podkladové vrstvy boli mrazuvzdorné.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V PRÁŠKU je dodávaná v suchom stave. Vlastná príprava sa vykonáva tak, že sa k suchej zložke postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo vody, až je dosiahutá kašovitá konzistencia vhodná na nanášanie. Optimálne množstvo vody je 0,2 – 0,3 litra/kg suchej zložky, tzn 0,6 – 0,9 litra vody na balenie 3 kg, 1,8 – 2,7 litra vody na balenie 9 kg a 3,6 – 5,4 litra vody na balenie 18 kg. Pri prípadnom dorieďovaní stierky je nutné zmes dokonale premiešať.

POUŽITIE

LEPENKA V PRÁŠKU sa nanáša štetcom alebo valčekovaním a to najmenej v dvoch až troch vrstvách. Nanášanie je vhodné vykonávať tzv. krížom (ťahy štetca v navzájom kolmých smeroch). Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať vždy až po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená minimálna hrúbka náteru pre protiradónovú alebo parotesnú izoláciu je 2 mm. Minimálna hrúbka náteru exponovaného tlakovej vode musí predstavovať 1,5 mm. V ostatných prípadoch predstavuje minimálna hrúbka 1 mm. Je potrebné dbať na to, aby čerstvý náter príliš rýchlo nevyschol, pretože potom nestačí polymérna zložka vytvoriť dostatočne pevné väzby a materiál má zníženú pružnosť. Doporučujeme preto aplikovať LEPENKU V PRÁŠKU pri vhodnom počasí. Je tiež vylúčené po aplikácii akýmkoľvek spôsobom pridávať zámesovú vodu, rosiť alebo vlhčiť čerstvý náter. Všetky praskliny v podklade, rohy, napojenia a ďalšie špecifické partie je potrebné riešiť pomocou TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku v súlade so systémom 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm. Práca s LEPENKOU V PRÁŠKU nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

difúzní odpor Rd; CO2

> 250 m/s

difúzní odpor Rd; H2O

< 1 m/s

doba zpracovatelnosti

60 minút (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

měrná spotřeba

1,5–1,7 kg/m² (2 vrstvy náteru; 1 mm náteru)

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

1,72 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

1,75 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

1,73 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

1,807 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

1,82 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

viac ako 1 mm

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

součinitel difúze radonu D

9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s (srovnatelný difuzní odpor jako napr. u fólia PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotního PE)

tažnost

> 30 %

vodotěsnost

bez priesaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodného stĺpca)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
3 kg7,47
9 kg22,46
18 kg45,04

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Husovo náměstí 48
588 13 Polná
klasická verzia