» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

LEPENKA VO VEDRE

dvojzložková hydroizolácia, ktorá toho vie viac

LEPENKA VO VEDRE

LEPENKA VO VEDRE je dvojzložková, trvalo pružná polymércementová hmota určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov. Používa sa na utesnenie povrchu betónových konštrukcií v hydrotechnických stavbách, vo vodárenstve a ako tesniaca vrstva pod keramické obklady alebo iné nášľapné vrstvy v kúpeľniach, bazénoch a vodných nádržiach. Má dobrú priľnavosť ku kovovým podkladom, ktoré je schopná svojou alkalitou chrániť pred rozbehom koróznych procesov. Je možné použiť ako trvalo účinnú protiradónovú ochranu. Je použiteľná na nátery nádrží a potrubí na pitnú vodu. LEPENKA VO VEDRE nie je určená na estetickú finalizáciu povrchu.

LEPENKA VO VEDRE je dvojzložková, trvalo pružná hydroizolačná hmota tvorená zo suchej zložky na anorganickej báze a vodou riediteľnej modifikovanej polymérnej disperzie.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

 • dodávaná v stanovenom pomere zložiek
 • výborná spracovateľnosť, nanáša sa štetcom alebo valčekom
 • nanesenie je možné už po 7 dňoch od položenia betónu (vlhkosť max. 30 %)
 • výborná priľnavosť k podkladu (vrátane umakartu, starej dlažby, asfaltu a pod.)
 • trvalo odoláva vysokému vodnému pretlaku, je vhodná aj na anhydritové podlahy
 • vysoká pružnosť a dlhšia životnosť v porovnaní s asfaltovou lepenkou
 • je odolná voči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
 • chráni betón pred narúšajúcimi vplyvmi prostredia
 • odoláva trvalému pôsobeniu kyslých roztokov do pH 1,5 a zásaditých roztokov do pH 13,0, odoláva aj ropným produktom
 • vytvára účinnú bariéru voči prienikom radónu (pri hrúbke náteru 2 mm), odoláva biodegradácii
 • má výbornú UV stabilitu

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť prevlhčený, nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETÓN. Na zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ. V prípade exteriérových aplikácií je nevyhnutné, aby podkladné vrstvy boli mrazuvzdorné.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA VO VEDRE je dodávaná už v stanovenom pomere suchej a kvapalnej zložky, ktorý predstavuje 2,8 : 1 hmotnostnej (objemovo tomu zodpovedajú 2 diely suchej zložky na 1 diel kvapalnej zložky). Vlastná príprava sa vykonáva tak, že k tekutej zložke sa postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo zložky suchej, až je dosiahnutá konzistencia vhodná na nanášanie. Na miešanie je možné použiť bežné pomalobežné vrtuľové miešadlo. Podľa použitého spôsobu nanášania alebo účelu použitia možno pridať až 10 % vody. Pri prípadnom dorieďovaní náteru je nutné zmes dokonale premiešať.

POUŽITIE

LEPENKA VO VEDRE sa nanáša štetcom alebo valčekovaním, a to najmenej v dvoch až troch vrstách. Nanášanie je vhodné vykonávať tzv. krížom (ťahom štetca v navzájom kolmých smeroch). Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať vždy po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená min. hrúbka náteru pre protiradónovú alebo parotesnú izoláciu je 2 mm. Minimálna hrúbka náteru exponovaného tlakovej vode musí činiť 1,5 mm. V ostatných prípadoch je min. hrúbka náteru 1 mm. Pri styku s pitnou vodou je použiteľný s podmienkou, že bude aplikovaný pri väčších nádržiach (ev. vodovodných rúrkach väčších rozmerov) tak, aby pomer ošetrenej plochy k objemu vody bol minimálne 1:10 (ošetrená plocha v cm² : objemu vody v cm³). Pri styku s bazénovou vodou možno tento materiál použiť bez obmedzenia. Je potrebné dbať , aby čerstvý náter príliš rýchlo nevyschol, pretože potom nestačí polymérna zložka vytvoriť dostatočne pevné väzby a materiál má zníženú pružnosť. Doporučujeme preto aplikovať LEPENKU VO VEDRE pri vhodnom počasí. Je tiež vylúčené po aplikácii akýmkoľvek spôsobom pridávať zámesovú vodu, rosiť alebo vlhčiť čerstvý náter. Všetky praskliny v podklade, rohy, napojenia a ďalšie špecifické partie je potrebné riešiť pomocou TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku v súlade so systémom 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca s dvojzložkovým hydroizolačným náterom LEPENKA VO VEDRE nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok (suchá zložka) obsahuje alkalické zložky a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

doba zpracovatelnosti

60 minút (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

ekvivalentní difuzní tloušťka sd

< 4,0 m

hmotnost sypná

1550 ± 50 kg/m³ (suchá zložka)

měrná spotřeba

1,6–2,0 kg/m² (2 vrstvy náteru; 1 mm náteru)

obsah sušiny

43 ± 5 % (kvapalná zložka)

pevnost v tahu

> 1,50 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

1,72 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

1,75 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

1,73 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

1,807 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

1,82 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

≥ 1 mm

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PP vedrách

součinitel difúze radonu D

9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s (srovnatelný difuzní odpor jako napr. u fólia PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotního PE)

tažnost

> 30 %

vodotěsnost

bez priesaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodného stĺpca)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
4,1 kg (3 kg a 1,1 kg)15,41
9,5 kg (7 kg a 2,5 kg)24,77
20,4 kg (15 kg a 5,4 kg)52,01
34 kg (25 kg a 9 kg)86,06
34 kg (25 kg a 9 kg)
pytel
81,17

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia