» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

NENASÁVAJ

odpudzuje vodu, ktorá robí škodu

NENASÁVAJ

NENASÁVAJ je hydrofobizačný prostriedok určený na impregnáciu anorganických povrchov proti prieniku vody. Používa sa ako finálny náter na prírodný aj umelý kameň (sochárske diela, obklady fasád, kamenné stavby), strešné krytiny, na všetky typy omietok a pod. Vďaka minimálnemu difúznemu odporu je vhodný aj na ochranu exponovaných častí fasád proti zašpineniu. NENASÁVAJ nie je vhodný do interiéru!

NENASÁVAJ je jednozložková namiešaná hmota zostavená zo siloxanového polyméru v lakovom benzíne.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

 • hydrofobizuje omietky, povrchy z mramoru, pieskovca, žuly a pod.
 • sekundárne chráni aj pred machmi a lišajníkmi
 • vhodný aj na ochranu pamiatkovo chránených kamenných objektov
 • nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov
 • bráni prístupu vody aj do vlasových trhliniek so šírkou až do 0,2 mm
 • oživuje stavebný materiál, bráni zašpineniu povrchu, predlžuje jeho životnosť
 • merateľne nezvyšuje difúzny odpor
 • na všetkých neutrálnych aj alkalických materiáloch rýchlo zasychá
 • odolný voči teplotným zmenám, ultrafialovému žiareniu aj exhalátom
 • aplikácie štetcom, valčekom alebo nástrekom
 • ošetrený povrch je netoxický
 • nie je určený na použitie v interiéri
 • hydrofobizačný efekt nastáva už niekoľko hodín po aplikácii
 • životnosť systému je 15 rokov

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Ošetrované plochy musia byť čisté a suché. Nové omietky musia byť vyzreté (min. 28 dní). Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený či inak viditeľne poškodený materiál. Zašpinené povrchy je najlepšie omyť tlakovou vodu. Nedoporučuje sa používať saponáty. Pri ošetrení povrchov abrazívnymi prostriedkami sa doporučuje následné omytie tlakovou vodou. Po umytí je nutné nechať povrch vyschnúť 48 hodín.

NENASÁVAJ sa nehodí na zasolené a vlhké stavebné materiály – pochybnosti konzultujte s technikom firmy.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

NENASÁVEJ je už od výrobcu namiešaný do optimálnej hustoty.

POUŽITIE

NENASÁVAJ sa nanáša nezriedený štetcom, valčekovaním alebo striekacou pištoľou maximálne v dvoch vrstvách. Všetky pomôcky je nutné okamžite po skončení práce omyť v riedidle S 6006. Doba zasychania je závislá od klimatických podmienok, náter je preschnutý počas niekoľkých hodín, hydrofobizačný efekt nastáva už po dvoch hodinách pri normálnych klimatickch podmienkach. Na takto ošetrený podklad už nejde nanášať ďalšiu povrchovú úpravu (fasádnu farbu, omietku, lepiť obklad a pod.).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifkovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Je vykonávaná bežná nezávislá kontrola a dozor nad systémom akosti.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Výrobok NENASÁVAJ má dráždivé účinky na oči, pokožku a sliznice. Nedá sa výlučiť vznik alergie. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci omyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom. Používať vhodné ochranné pomôcky na ochranu kože, oči a dýchacích ciest.

Klasifikácia prípravku: Horľavý, Xn – Zdraviu škodlivý

H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P260 Nevdychujte pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P312 Pri zdravotných problémoch volajte lekára. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Prvá pomoc: Ak sa prejavia zdravotné problémy (po vstrieknutí do oka, po vdýchnutí aerosolu), v prípade požitia alebo v prípade pochybností upovedomte lekára. Pri bezvedomí nepodávať nič ústami. Pri nadýchaní dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť pokoj, teplo, vyhľadať lekársku pomoc. Pri nepravidelnom dýchaní alebo zástave dychu vykonať umelé dýchanie. Pri bezvedomí stabilizovať na bok a vyhľadať lekársku pomoc. Pri styku s kožou odložiť postriekaný odev. Kožu omyť veľkým množstvom vody, poprípade mydlom alebo iným obdobným šetrným umývacím prostriedkom. Po umytí ošetriť vhodným reparačným krémom. Nepoužívať riedidlá alebo rozpúšťadlá. Pri zasiahnutí očí ihneď premývať prúdom čistej vody po dobu minimálne 15 minút. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, postihnutému dať vypiť asi 1/4 až 1/2 litra vody. Nevyvolávať zvracanie. Vyhľadať okamžite lekársku pomoc. Zaistiť pokoj, teplo.

Požiarno-technická charakteristika: Výrobok je horľavina II. triedy nebezpečnosti. Rozliata kvapalina sa sanuje vhodnými absorbentmi (piesok, vapex a pod.). V prípade požiaru hasiť práškovými alebo penovými hasiacimi prístrojmi.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

číra

ekvivalentní difuzní tloušťka sd

0,0 m

hmotnost objemová

810 kg/m³

měrná spotřeba

podľa savosti 0,2–1,0 l/m²; pri aplikaci na fasádní barvy obvykle 0,1 l/m²

obsah sušiny

5 %

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

speciální informace

nepoužívat v interiéru!

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
1 l7,54
5 l35,12

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia