» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

STRECHUSPRAV

oprava a údržba striech

STRECHUSPRAV

STRECHUSPRAV je určený na hydroizoláciu strešných krytín na mierne šikmých strechách. Podkladom môžu byť ako asfaltové pásy najrôznejších typov, tak azbestocementové šablóny, krytina z pozinku alebo polyuretánové nástreky. Po vyzretí je pochôdzny a trvalo odolný vode aj všetkým poveternostným vplyvom. Pri správnej aplikácii a bežnom zaťažení je jeho životnosť minimálne 8 rokov.

STRECHUSPRAV je jednozložková, trvalo pružná, vodotesná náterová suspenzia tvorená z vodnej polymérnej disperzie mikronizovaných minerálnych plnív, špeciálnych aditív a pigmentov.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

 • jednozložková hmota
 • ideálna spracovateľnosť, nanáša sa štetkou, valčekom alebo asfaltérskou kefou, prípadne striekacou pištoľou
 • vodotesný
 • výborná priľnavosť k asfaltovým pásom, azbestocementu, plechu aj polyuretánu
 • vysoká pružnosť a ťažnosť aj pri záporných teplotách
 • odolný voči UV žiareniu
 • vhodný pre strechy so spádom 2–20°
 • trvalo odolný voči účinkom mrazu
 • paropriepustný
 • náter zasychá cca 4 hodiny a po 24 hodinách je pochôdzny
 • životnosť 8 rokov

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodnými podkladmi sú popieskované asfaltové pásy, azbestocementové šablóny, plech a polyuretán. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest, otvorených trhlín alebo ostrých hrán. Podklady musia byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Škáry, vylomené alebo chybné miesta je potrebné vyspraviť, a to napr. zmiešaním STRECHUSPRAVU s dvoma až troma dielmi vhodného plniva, napr. mikromletého vápenca a pod. Ostré hrany sa upravia zaoblením.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

STRECHUSPRAV sa dodáva ako jednozložkový. Jeho príprava spočíva iba v premiešaní vhodným ručným miešadlom, prípradne vrtuľovým pomalobežným elektrickým miešadlom.

POUŽITIE

Hydroizolačný náter sa aplikuje na pripravené podklady natieraním štetkou, valčekom, asfaltérskou kefou alebo striekacou pištoľou. Hmota sa nanáša v dvoch až troch vrstvách podľa kvality podkladu a spôsobu expozície, a to v 12–24 hodinových intervaloch. Na plochách väčších než 25 m², na plochách starých podkladov a na plochách s defektmi sa do prvej čerstvej vrstvy izolácie zapracuje v celej ploche tkanina STRECHOTEX s presahom 5–10 cm vrátane prekrytia kútov a rohov (vytiahnutie na atiku) a miest napojenia. Doba zasychania náteru je cca 4 hod. Akonáhle sa stane prvá vrstva izolácie pochôdzna, je možné nanášať druhú vrstvu. Pripravený náter je vhodné chrániť pred prudkým vyschnutím.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s hydroizolačným náterom STRECHUSPRAV nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Hmota neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Pri práci je nutné dodržiavať štandardné hygienické zásady a používať rukavice a ochranný odev. Pri kontakte náteru s pokožkou alebo sliznicami je potrebné postriekané miesta omyť alebo vypláchnuť prúdom vody. Pri náhodnom požití je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+8 °C až do +35 °C

barva

šedá

ekvivalentní difuzní tloušťka sd

< 1,40 m

měrná spotřeba

1,2 kg/m²/mm

pevnost v tahu

> 1,50 MPa

přídržnost

> 1,40 MPa

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

součinitel difúze radonu D

9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s

tažnost

150 %

třída reakce na oheň

C1

vodotěsnost

0,0 l/m²

vydatnost

1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr)

zasychání

4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
7 kg39,81
14 kg79,29

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia