» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

VODOTES

univerzálna vodotesná opravná malta

VODOTES

VODOTES je maltová zmes určená najmä na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy na betónovom podklade. Uplatnenie nachádza tiež pri opravách presakujúcich betónových a železobetónových konštrukcií. Na povrchu betónovej konštrukcie vytvára izolačnú vrstvu nepriepustnú pre vodu, oleje, organické rozpúšťadlá, ropné produkty a pod. Na maltu VODOTES môže byť nanášaný ľubovoľný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie. Malta sa dodáva v jednej zrnitosti s potlačenou stekavosťou pre aplikáciu na zvislé povrchy a podhľady.

VODOTES je jednozložková hydroizolačná maltová zmes s obsahom kryštalizačnej tesniacej prísady (utesňuje póry v betóne rastom špeciálnych kryštálov).

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • aplikuje sa pokládkou, ručne alebo suchým nástrekom
  • má výbornú pevnosť a prídržnosť k podkladu
  • je trvalo odolný voči vode a mrazuvzdorný
  • je objemovo kompenzovaný
  • trvalo utesňuje betónový podklad v dôsledku sekundárnej kryštalizácie v pórovom systéme zvodnelého betónu
  • má vysokú chemickú odolnosť
  • utesňuje betónový podklad aj voči ropným produktom

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí byť pred nanášaním odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou sanačného materiálu. Dôkladne prevlhčený betón musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

VODOTES je dodávaná v podobe vhodnej priamo pre suchý nástrek a jej strojné nanášanie nevyžaduje na stavenisku obvykle žiadne opatrenia. Pre ručné nanášanie sa malta pripravuje len zmiešaním s vodou pomocou pomalobežného miešadla. Doporučený miešací pomer udáva následujúca tabuľka:

malta miešací pomer (l / 25 kg) hrúbka v jednom pracovnom zábere min. (mm) hrúbka v jednom pracovnom zábere max. (mm)
VODOTES 3,45–3,95 15 25

POUŽITIE

VODOTES je možné aplikovať ručne alebo strojne suchým nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním, alebo naťahovaním. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť maximálnu hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ poslednej vrstvy najlepšie suchým polyuretánovým hladidlom. Je neprípustné povrch finalizovať za mokra. Opravené plochy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Hlavne je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urychľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku a vydal potvrdenie o vykonaní skúšky v rámci určenia typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou maltou VODOTES nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť hlavne kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

neštandardná šedá

doba zpracovatelnosti

50–60 min / 20 °C

hmotnost sypná

1520 ± 40 kg/m³

měrná spotřeba

1,7–1,8 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

3,45–3,95 l / 25 kg

mrazuvzdornost

min. T100

pevnost v tahu za ohybu – 28 dní

min. 7,5 MPa

pevnost v tahu za ohybu – 7 dní

min. 5,5 MPa

pevnost v tlaku – 28 dní

min. 45 MPa

pevnost v tlaku – 7 dní

min. 30 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

> 2,0 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

> 2,0 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

> 2,0 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

> 2,0 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

> 2,0 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

nie je stanoveno

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch

statický modul pružnosti v tlaku

max. 32 GPa

vodotěsnost

bez priesaku

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg23,91
5 kg5,68

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia