» špeciálne maltoviny » kotvenie

DRŽTOFEST

rozpínavá upevňovacia hmota na zalievanie

DRŽTOFEST

DRŽTOFEST zaisťuje riadne a trvalé zakotvenie kotevných elementov v betónových konštrukciách a prvkoch. Je určený najmä na zalievanie kotevných skrutiek a podlievanie (usadzovanie) rámov točivých strojov, dynamicky zaťažených strojov. Kotevným prvkom poskytuje alkalickú ochranu. Okrem toho je vhodný aj na zmonolitnenie stykov prefabrikovaných či monolitických železobetónových prvkov. Použiteľný je aj na rôzne podbetonávky či dobetonávky vyžadujúce miernu expanziu tuhnúcej výplne.

DRŽTOFEST je jednozložková rozpínavá suchá maltová zmes na báze portlandského cementu s obsahom expanznej prísady a PPR vláken.

DRŽTOFEST sa vyrába a dodáva v zrnitosti f a r (podľa tabuľky):

malta zrnitosť (mm) miešací pomer (l / 25 kg) hrúbka min. (mm) hrúbka max. (mm) pevnosť v ťahu pri ohybe po 7 dňoch (MPa) pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 7 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa)
DRŽTOFEST f 0–1 3,15–3,65 5 35 >8,0 >10,5 >55,0 >70,0
DRŽTOFEST r 0–4 3,10–3,60 20 neobmezené >9,0 >11,0 >60,0 >75,0

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • aplikuje sa ručne alebo strojne
  • je stekutený pre ľahkú aplikáciu
  • má výbornú prídržnosť k podkladu
  • je trvalo odolný voči vode a je mrazuvzdorný
  • má výborné mechanické vlastnosti
  • dokonale vyplňuje kotevné a iné otvory riadeným rozpínaním
  • má vysokú chemickú odolnosť
  • je odolný voči dynamickému namáhaniu
  • obsahuje PPR vlákna

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musia byť pred aplikáciou malty odstránené všetky prachové a nesúdržné častice, povrch betónu nesmie byť znečistený ropnými či inými produktmi, ktoré nežiaducim spôsobom môžu znižovať prídržnosť malty k povrchu betónu. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou pripravenej malty. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ. Otvor musí byť aspoň o 5 mm väčší než priemer kotveného prvku.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

DRŽTOFEST sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom rozmiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte jedenkrát krátko premiešame.

POUŽITIE

DRŽTOFEST bol vyvinutý predovšetkým pre maloobjemové zálievky a podlievanie rámov a osadzovanie strojov vykonávané ručnou pokládkou. Maltu je možné bez problémov pokladať aj strojne za mokra. Pri podlievaní rámov je vhodné postupovať bez prerušenia, a to vždy z jednej strany či rohu. Pri väčších rozmeroch rámov je vhodné zálievku aplikovať zo stredu rámovej dosky pomocou lievika zodpovedajúcej veľkosti či hadíc s potrebnou svetlosťou. V každom prípade je nevyhnutné zaistiť náležité odvzdušnenie podlievanej dosky. Kotevné otvory je vhodné zaplniť zálievkovou maltou pred osadením rámu až po horný okraj otvorov. Položené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Dobre sa osvedčuje zakrytie položených plôch či zaliatych otvorov PE fóliou, prevlhčenou geotextíliou a pod.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému riadenia výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou maltou DRŽTOFEST nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

neštandardná šedá

doba zpracovatelnosti

50–60 minút (+20 °C)

doba zrání

28 dní

dynamický modul pružnosti

min. 40 GPa

hmotnost sypná

1530 ± 40 kg/m³

měrná spotřeba

1,9 kg/dm³

měrná spotřeba záměsové vody

3,10–3,65 l / 25 kg

obsah chloridových iontů

≤ 0,1 % hmotnosti

obsah přírodních radionuklidů – hmotnostní aktivit 226Ra

max. 120 Bq/kg

obsah přírodních radionuklidů – index hmotnostní aktivity

max. 1

pevnost v tahu za ohybu – 28 dní

> 10,5 Mpa

pevnost v tahu za ohybu – 7 dní

> 8 MPa

pevnost v tlaku – 28 dní

> 60 MPa

pevnost v tlaku – 7 dní

> 50 MPa

přídržnost

≥ 1,5 MPa po 28 dňoch (betón MC 0,40)

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch

součinitel mrazuvzdornosti po 150 cyklech

min. 0,75

speciální informace

zväčšenieobjemu po 28 dňoch + 0,6 ‰ (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

třída reakce na oheň

A1

uvolňování škodlivin do prostředí

c3 – neohrozí životné prostredie emisiou nebezpečného žiareniaí

zvětšení objemu – rozpínání

min. 0,6 ‰

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg6,70
25 kg
pouze po 40 kusech
30,24

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia