» špeciálne maltoviny » malty a lepidlá

HASSAN JADRO

jadrová sanačná malta

HASSAN JADRO

HASSAN JADRO je mimoriadne porézne a úplne hydrofóbne. Je určené na sanáciu vlhkého muriva v interiéri aj exteriéri. Zaisťuje prirodzené difúzne odvlhčenie muriva, zadržanie solí vo vnútri svojho pórového systému a ochranu pred vonkajšou vlhkosťou. V dôsledku toho nedochádza k rozrušeniu omietok ani náterov.

HASSAN JADRO je formulované na báze vápna a bieleho portlandského cementu, má vysoký objem pórového systému, čo mimoriadne zvyšuje jeho dlhodobú schopnosť odolávať účinkom transportovaných solí. Je vhodné predovšetkým na sanáciu historicky cenných stavieb.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • zodpovedá požiadavkám WTA 2–2–91
  • aplikuje sa ručným nahadzovaním alebo strojným omietaním
  • má vysokú priepustnosť pre vodnú paru
  • má vysokú schopnosť absorbcie solí
  • obsahuje disperznú polypropylénovú vláknovú výstuž
  • má schopnosť dlhodobo potlačiť prejavy vlhkosti na nosnom aj výplňovom murive
  • je stabilným podkladom pre paropriepustné náterové systémy

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podkladom na nanášanie sanačnej jadrovej omietky HASSAN JADRO je dostatočne súdržný tehlový, kamenný alebo zmiešaný podklad zbavený prachu a nečistôt, opatrený podľa potreby sanačným kotviacim prednástrekom HASSAN ŠPRIC. Starú omietku je nutné odstrániť do výšky cca 0,5 – 0,8 m nad hranicou vzlínajúcej vlhkosti. Ložné aj zvislé škáry v murive je potrebné preškrabať do hĺbky cca 20 mm a nahradiť poškodené stenové prvky alebo tieto oblasti zreprofilovať hmotou VODOTES. Murivo je potrebné v predstihu očistiť stlačeným vzduchom alebo oceľovou kefou. Ak sú viditeľné výkvety solí, tak je nutné použiť na ich odstránenie prípravok ANTISULFÁT. V rámci prípravy podkladu je účelné vykonať kvantitatívne zistenie vlhkosti muriva aj obsahu solí (sírany, dusičnany, chloridy) v murárskej malte aj murárskych prvkoch. Na základe znalosti týchto údajov je možné potom navrhnúť optimálnu hrúbku sanačného omietkového systému.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

HASSAN JADRO sa v menšom množstve rozmieša vrtuľovým nástavcom na elektrickej vŕtačke, väčšie množstvo potom strojnou omietačkou alebo miešačkou s núteným obehom, prípadne miešačkou samospádovou. Doba miešania je 15 až 20 minút. Malta sa nanáša ručne alebo strojnou miešačkou. Omietková zmes by nemala byť miešaná dlhšiu dobu ako 30 min., aby nedošlo k tzv. premiešaniu! Pri nižších teplotách je potrebné primerane predĺžiť miešanie s ohľadom na účinnosť prevzdušňujúcej prísady.

POUŽITIE

HASSAN JADRO sa vykonáva ručne alebo strojne vo vrstvách 15 až 20 mm. Nahodenie malty sa vykonáva podľa potreby v jednej alebo viac vrstvách. Pri viacvrstvovej omietke je vždy potrebné spodnú vrstvu najprv zdrsniť hrubou kefou, aby sa dosiahlo dobré mechanické prikotvenie nasledujúcej vrstvy. Pred nanesením vrchnej vrstvy je potrebné nechať spodnú vrstvu dôkladne vyschnúť. Technologická prestávka by mala byť pri hrúbke vrstvy 15 mm cca 8–10 dní v závislosti od relatívnej vlhkosti okolitého prostredia a intenzity prúdenia vzduchu.

Finalizácia povrchu sa vykonáva po vyschnutí poslednej vrstvy nanesením sanačného štuku HASSAN ŠTUK.

Nanesené maltové vrstvy je potrebné chrániť pokiaľ možno pred priamym slnečným svitom a pôsobením vetra aj ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce rýchle odparovanie zámesovej vody. Pri extrémnych teplotných podmienkach je nutné omietku zvlhčovať.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa EN 998–1:2003. Priebežnú nezávislú kontrolu zaisťuje akreditované skúšobné laboratórium č. 1069 pri AB Praha, a.s. Dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204. Výrobok je schválený rozhodnutím hlavného hygienika ČR.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca s omietkou HASSAN JADRO nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

absorbce vody po 24 hodinách

≥ 0,3 kg/m²

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

biela

doba zpracovatelnosti

60 minút (+20 °C)

faktor difúzního odporu

8 (požiadavka WTA < 12)

hmotnost objemová

< 1100 kg/m³ (požiadavka WTA < 1400 kg/m³)

měrná spotřeba

0,8–1,0 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

9–10 l / 25 kg

penetrace po zkoušce absorbce

< 5 mm

pevnost v tlaku

CSII

poměr tlak / tah za ohybu

< 3 (požiadavka WTA < 3)

pórovitost

> 60 % (požiadavka WTA > 40 %)

propustnost vodních par

< 8

přídržnost

≥ 0,6 N/mm²

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov

třída reakce na oheň

A1

zrnitost

0–4 mm

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg17,33

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia