» špeciálne maltoviny » malty a lepidlá

HASSAN ŠTUK

sanačná „pucovka“

HASSAN ŠTUK

HASSAN ŠTUK sa používa ako posledná finálna vrstva sanačného systému HASSAN. Plní úlohu klasického štuku. Nanáša sa ručne v hrúbke max. do 2 mm.

HASSAN ŠTUK je jednozložková suchá maltová zmes na báze anorganických spojív, klasických aj ľahčených plnív a špeciálnych prísad zaisťujúcich zvýšenú pórovistosť a hydrofóbnosť výslednej vrstvy.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • zodpovedá predpisu WTA 2–2–91
  • má nízky difúzny odpor, tj. vysokú priepustnosť pre vodné pary
  • poskytuje hutný podklad pre nanášanie vhodných náterov
  • finalizuje sa zhodne ako klasický štuk

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podkladom pre nanášanie štukovej sanačnej malty HASSAN ŠTUK je dobre vyzretá jadrová omietka HASSAN JADRO, ktorá musí byť pred aplikáciou sanačného štuku zbavená eventuálnych nečistôt aj prípadných drobných nerovností. Povrch podkladovej jadrovej omietky by mal byť drsný a „otvorený” tak, aby došlo k dobrému mechanickému zakotveniu finálnej vrstvy. Preto je neprípustné, aby podkladová jadrová omietka bola zahladená hladidlami z hutných materiálov (oceľ, novodur) alebo filcovaná. Povrch sa doporučuje prípadne zdrsniť roštovou škrabkou alebo oceľovou kefou. Extrémne vyschnuté podkladové jadrové omietky doporučujeme v dostatočnom predstihu pred aplikáciou štukovej vrstvy zvlhčiť.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Suchá maltová zmes sa zmieša iba s doporučeným množstvom pitnej vody, prípadne vody zodpovedajúcej ČSN 73 2028. Dávka vody sa prípadne upraví tak, aby konzistencia bola vhodná pre ručné naťahovanie štuku na podklad. Menšie množstvo malty je možné namiešať vrtuľovým nástavcom poháňaným vhodnou elektrickou vŕtačkou, väčšie množstvo potom v miešačke s núteným obehom, prípadne v miešačke samospádovej. Intenzite miešania je potrebné prispôsobiť jeho dĺžku, ktorá v prípade samospádovej miešačky je 5 až 10 minút.

POUŽITIE

HASSAN ŠTUK sa vykonáva klasickým ručným „naťahovaním”. Štuková vrstva sa nanáša zásadne ako jednovrstvová, pričom hrúbka vrstvy nesmie prekročiť 2 mm. Pri hrubších vrstvách hrozí riziko vzniku zmršťovacích trhlín.

Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí” štuku filcovým alebo molitanovým hladidlom.

Ošetrenie povrchu: Finalizovaný povrch je potrebné pokiaľ možno chrániť pred priamym slnečným svitom, pôsobením vetra a dalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Nanášanie povrchových náterových vrstiev je možné vykonávať v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu najskôr za 14, optimálne za 28 dní.

Upozornenie: V menej exponovaných priestoroch sa doporučuje povrch vyzretého sanačného štuku HASSAN ŠTUK opatriť náterom vápenným mliekom. Výslovne nedoporučujeme pre maľbu používať maliarske nátery s organickými prísadami (glej, kazeín), ktoré zvyšujú riziko vzniku plesní pri intenzívnejšej difúzii vodnej pary omietkovým systémom. Prípadné interiérové a exteriérové nátery musia mať malý difúzny odpor. Preto sa doporučuje použitie silikátových prípadne silikónových farieb. Exteriérové nátery, ktoré nie sú hydrofóbne, by mali byť opatrené v oblasti do výšky cca 100 cm nad terénom hydrofóbnym nástrekom.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa EN 998–1:2003. Priebežnú nezávislú kontrolu zaisťuje akreditované skúšobné laboratórium č. 1069 pri AB Praha, a.s. Dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204. Výrobok je schválený rozhodnutím hlavného hygienika ČR.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou maltou HASSAN ŠTUK nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

absorbce vody po 24 hodinách

< 5 mm

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

biela

doba zpracovatelnosti

60–90 minút (+20 °C)

měrná spotřeba

0,8–1,0 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

11–13 l / 25 kg

pórovitost

> 45 %

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov

speciální informace

odpovedá WTA 2-2-91

třída reakce na oheň

A1

zrnitost

0–0,7 mm

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg15,86

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia