» špeciálne maltoviny » opravy a prilnavosť

DRSOŇ

drsný povrch, červená sila

DRSOŇ

DRSOŇ je adhézny mostík, ktorý je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, na drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, na drevotriesku, OSB dosky, umakart, obklady, dlažby a pod. Jedná sa o spevňujúci a podkladový náter určený ako prvý náter všetkých savých aj nesavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, akrylátovými omietkami atď. Je možné ho použiť aj samostatne na spevnenie povrchu a zvýšenie hydrofóbnosti.

DRSOŇ je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, zmes plnív a kamenív vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív, neobsahujúci ťažké kovy.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • dodávaný v optimálnej konzistencii na nanášanie
  • aplikuje sa náterom valčekom alebo štetcom
  • drží výborne aj na nesavom povrchu (umakart, stará dlažba…)
  • vykazuje výbornú prídržnosť k betónovému podkladu
  • je trvalo odolný voči vode a alkalickému prostrediu
  • je hygienicky aj ekologicky úplne neškodný
  • je riediteľný vodou, neobsahuje organické riedidlá
  • je nehorľavý
  • spojenie piesku a polyméru vytvorí drsný povrch na zakotvenie následnej vrstvy
  • signálna červená farba pre jenoduché rozlíšenie, kde je aplikovaný

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Extrémne savé podklady pred použitím prípravku najskôr natrite produktom STAVLEP zriedeným s vodou v pomere 1:5. Pri aplikácii na OSB dosky doporučujeme prebrúsenie povrchu dosiek.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

DRSOŇ je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou na povrch betónu nijak upravovať. Pred aplikáciou iba dôkladne premiešajte! Doporučuje sa premiešavať aj v priebehu aplikácie. Podľa použitého spôsobu nanášania alebo účelu použitia je možné pridať až 10 % vody. Všetky pomôcky a pracovné náradie je nutné ihneď po ukončení práce opláchnuť vodou. Po vytvorení lepivého filmu je kompozícia vo vode úplne nerozpustná a jej mechanické odstránenie je prakticky nemožné.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok splňuje požiadavky zákona č. 22/1997 Sb. v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle ČSN 65 0201.

POUŽITIE

DRSOŇ sa nanáša v jednej vrstve. Vlastná aplikácia kompozície sa vykonáva valčekom, prípadne štetcom alebo nástrekom. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % je adhézny mostík pretierateľný po 4–6 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je +5 °C, maximálna +30 °C.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri aplikácii striekaním zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Zabrániť kontaktu s očami a kožou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti možnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, omytie kože). Pre užívateľa je na vyžiadanie k dispozíci karta bezpečnostných údajov. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu, opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Pri nadýchaní: Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zaistiť pokoj, teplo, vyhľadať lekársku pomoc. Pri styku s kožou: Sňať kontaminovaný odev. Postriekanú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, napr. NAMAŽSA, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí očí: Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri požití: Ústa vypláchnuť pitnou vodou, vypiť asi 0,5 l chladnej vody. Privolať lekára. Zvracanie nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zaistiť, aby nedošlo k zaduseniu zvratkami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

červená

báze

spojení písku s polyméry

hmotnost objemová

cca 1250 kg/m³

měrná spotřeba

0,15–0,25 kg/m²

obsah netěkavých složek

min. 45 %

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
1 kg4,33
5 kg20,56

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia