» špeciálne maltoviny » opravy a prilnavosť

FOFRBETÓN

…ponáhľaj sa, tvrdne rýchlo

FOFRBETÓN

Rýchlotuhnúca nestekavá opravná a kotevná vysokopevnostná malta určená na opravy železobetónových konštrukcií, lokálnych poškodených schodov, podláh, balkónov, lodžií a prefabrikátov. Zmes sa vyznačuje veľmi krátkou dobou tuhnutia a extrémne rýchlym nárastom pevnosti. Po 6 hodinách je zmes zaťažiteľná ľahkou prevádzkou, po 24 hodinách je možné opravené plochy vystaviť plnému zaťaženiu. Na povrchu betónovej, popr. murovanej konštrukcie vytvára izolačnú vrstvu nepriepustnú pre vodu, oleje, organické rozpúšťadlá, ropné produkty a pod.

Jednozložková nestekavá jednozrná hydroizolačná opravná a kotevná malta s obsahom tesniacej kryštalizačnej prísady a s polypropylénovými vláknami.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • má extrémne rýchly nárast pevnosti
  • vhodný pre hrúbky od 15 do 30 mm
  • skvelá spracovateľnosť, je tixotropný (nestekavý)
  • má výbornú prídržnosť k betónovému podkladu aj k výstuži
  • je trvalo odolný voči vode aj ropným produktom a je mrazuvzdorný
  • má vysokú chemickú odolnosť, aplikuje sa ručne či nástrekom
  • je objemovo kompenzovaný (nedochádza k zmršťovaniu pri tuhnutí)

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu sa musí odstrániť všetok nesúdržný materiál, uvoľnený či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to min. 120 minút pred aplikáciou opravného materiálu. Náležite prevlhčený podklad musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Zmes je jednozložková a zmiešava sa iba s vodou. V prípade menšieho množstva je možné zmes zamiešať vrtuľovým miešadlom poháňaným vhodnou elektrickou vŕtačkou, väčšie objemy je nutné pripraviť v miešačke s núteným obehom. K 25 kg zmesi (1 vrece) sa pridáva 3,25 až 3,75 l vody. Zmes je možné aplikovať taktiež strojne tzv. suchým nástrekom. Na prípravu zmesi nemôžu byť s ohľadom na krátku dobu tuhnutia použité klasické samospádové miešačky. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné mať na zreteli, že doba spracovateľnosti pri teplote 20 ºC je 10 až 15 minút.

POUŽITIE

FOFRBETÓN je možné aplikovať ručne či strojne suchým či mokrým nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním, alebo naťahovaním. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ najlepšie suchým oceľovým, dreveným alebo plastovým hladidlom. Pri finalizácii nesmie byť do povrchu vnášaná dodatočná voda. Opravené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Optimálne je zakrytie povrchu geotextíliami udržovanými trvalo vo vlhkom stave.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č.1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku a vydal potvrdenie o vykonaní skúšky v rámci určenia typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST. BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou sanačnou maltou FOFRBETÓN nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+1 °C až do +30 °C

barva

neštandardná šedá

doba zpracovatelnosti

10–15 minút (+20 °C)

hmotnost sypná

1600 ± 40 kg/m³

koeficient filtrace

2,5.10⁻¹² m/s

koeficient teplotní roztažnosti

11,0 ± 0,5.10⁻⁶ K⁻¹

měrná spotřeba

1,8 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

3,25–3,75 l / 25 kg

mrazuvzdornost

min T100

odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek (CHRL)

> 75

pevnost v tahu za ohybu

> 2,50 MPa; > 5,00 MPa; > 7,50 MPa; > 9,00 MPa (6 hod; 12 hod; 14 dní; 28 dní)

pevnost v tlaku

10,0 MPa; 25,0 MPa; 50,0 MPa; 55,0 MPa (6 hod; 12 hod; 14 dní; 28 dní)

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

> 1,5 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

> 1,5 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

> 1,5 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

> 1,5 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

> 1,5 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

nie je stanoveno

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov v PE obaloch

statický modul pružnosti v tlaku

max. 28 GPa

vodotěsnost

bez priesaku

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg6,05
25 kg
pouze po 40 kusech
26,77

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia