» špeciálne maltoviny » opravy a prilnavosť

SPÁDOBETÓN

keď chceš trochu šikmú plochu

SPÁDOBETÓN

SPÁDOBETÓN je určený na ručné aj strojové vyrovnanie a vyspádovanie konštrukcií balkónov a lodžií, na betónové potery pre podlahové konštrukcie (spádové) a na drobné betonárske práce.

SPÁDOBETÓN je ručne aj strojovo spracovateľná cementová zmes podľa ČSN EN 13813, je vystužená vláknami a má znížené zmrštenie.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • rozmiešava sa iba vodou
  • má dobrú spracovateľnosť, je tixotropný (nestekavý)
  • má výbornú prídržnosť k betónovému podkladu aj výstuži
  • je trvalo odolný voči vode a mrazuvzdorný
  • má výborné mechanické vlastnosti
  • aplikuje sa ručne či nástrekom
  • je objemovo kompenzovaný (nedochádza k smršteniu pri tuhnutí)
  • pre vrstvy už od 10 mm
  • pochôdzi je za cca 24 hod.

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť a to min. 120 minút pred aplikáciou. Náležite prevlhčený podklad musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Dilatačné škáry je nutné zachovať funkčné. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP riedeným s vodou v pomere 1:5. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Zmes je jednozložková a zmiešava sa iba s vodou. V prípade menšieho množstva je možné zmes zamiešať vrtuľovým miešadlom poháňaným vhodnou elektrickou vŕtačkou, väčšie objemy je nutné pripraviť v spádovej stavebnej miešačke. K 25 kg zmesi (1 vrece) sa pridáva 2,80 až 3,00 l vody. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné mať na zreteli, že doba spracovateľnosti rozmiešanej zmesi je cca 90 minút (pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %). Dodatočné pridávanie plnív, spojív alebo prísad vrátane vody zhorší vlastnosti betónovej zmesi.

POUŽITIE

Rozmiešaná betónová zmes sa rozprestrie na pripravený podklad. Doporučená vrstva poteru je 10 – 100 mm. Potom sa zhutní pomocou murárskeho hladidla. Zhutnená vrstva sa strhne do roviny latou a zahladí plastovým alebo oceľovým hladidlom. Spracovávajte pri teplotách od +5°C a do +30°C. Poter je pochôdzi za cca 1 deň.

Upozornenie: Pre navrhovanie, vykonávanie a ošetrovanie podláh platí STN 74 4505 Podlahy–Spoločné ustanovenia.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

doba zpracovatelnosti

90 minút (20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

měrná spotřeba

2,0 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

2,8–3,0 l / 25 kg

pevnost v tahu za ohybu

≥ 6 MPa

pevnost v tlaku

≥ 30 MPa

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov

třída reakce na oheň

A1fl

vydatnost

z 2 kg suché směsi se připraví 1 dm³ (litr) vlhké potěrové směsi

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg7,25

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia