» špeciálne maltoviny » opravy a prilnavosť

SPRAVBETÓN

zrastie s poškodeným povrchom

SPRAVBETÓN

SPRAVBETÓN je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy poškodených betónových a železobetónových horizontálnych povrchov a podláh. Na maltu SPRAVBETÓN môže byť nanášaný priamo vhodný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie.

SPRAVBETÓN je jednozložková plastifikovaná suchá maltová zmes s obsahom redispergovateľných polymérov a rozptýlenou PPR mikroarmatúrou.

SPRAVBETÓN sa vyrába a dodáva v zrnitosti f, r, c (podľa tabuľky):

malta zrnitosť (mm) miešací pomer (l/ 25 kg) hrúbka min. (mm) hrúbka max. (mm) pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch (MPa) pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 7 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa) E-modul (GPa)
SPRAVBETÓN f (jemná) 1 3,40–3,55 5 12 >4,0 >7,5 >20,0 >38,0 <30,0
SPRAVBETÓN r (stredná)* 4 3,35–3,50 10 20 >4,5 >8,0 >23,0 >44,0 <32,0
SPRAVBETÓN c (hrubá)* 8 3,25–3,35 15 30 >4,8 >9,0 >25,0 >48,0 <35,0

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • rozmiešava sa iba s vodou
  • dobre sa rozprestiera, obsahuje stekucovacie prísady
  • má výbornú prídržnosť k betónovému podkladu aj výstuži
  • je trvalo odolný voči vode, je mrazuvzdorný
  • má dobré mechanické vlastnosti
  • aplikuje sa pokládkou
  • je objemovo kompenzovaný (po vytvrdnutí sa nezmrští)
  • pre vrstvy už od 5 mm
  • pochôdzny po 24 hodinách

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou sanačného materiálu. Dôkladne prevlhčený betón musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETÓN sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom premiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte raz krátko premiešame.

Za účelom dosiahnutia optimálnej spracovateľnosti je možné doporučenú dávku vody upraviť, pričom prídavok vody prekračujúci 10 % doporučeného množstva výrazne zvyšuje riziko vzniku trhlín a súčasne môže viesť k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITIE

SPRAVBETÓN je možné aplikovať strojne či ručnou pokládkou. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť max. hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva vibračnou lištou v kombinácii so strojným alebo ručným hladením. Je neprípustné pri finalizácii do povrchových vrstiev vnášať dodatočne vodu. Opravené povrchy je nevyhnutné okamžite po dokončení začať ošetrovať. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Keď to tuhnutie zmesi dovolí, je najvýhodnejšie zakrytie plôch trvale vlhčenou geotextíliou.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému riadenia výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou sanačnou maltou SPRAVBETÓN nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť hlavne kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

neštandardná šedá

doba zpracovatelnosti

50–60 minút (+20 °C)

hmotnost objemová suché zatvrdlé směsi

2230 ± 50 kg/m³

hmotnost sypná

1560 ± 40 kg/m³

kapilární absorpce

≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5

koeficient teplotní roztažnosti

11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹

měrná spotřeba

1,8–1,9 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

3,25–3,55 l / 25 kg

mrazuvzdornost

min T100

nebezpečné látky

spĺňa 5.4

obsah chloridových iontů

≤ 0,05 %

odolnost proti karbonataci

dk ≤ kontrolní betón (MC(0,45))

pevnost v tlaku

≥ 38 MPa

protismykové vlastnosti

nie je stanoveno

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch

soudržnost

≥ 2,0 MPa

statický modul pružnosti v tlaku

≥ 15 GPa

tepelná slučitelnost

≥ 1,5 MPa

třída reakce na oheň

A1

vodotěsnost

V12

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg5,10
25 kg21,49

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia