» špeciálne maltoviny » opravy a prilnavosť

STAVLEP

drží a nepustí

STAVLEP

STAVLEP je silne lepivá disperzia s predĺženou dobou lepivosti, ktorá slúži ako adhézny mostík na lepšie prikotvenie následnej vrstvy, ako penetrácia a na spevnenie povrchu s univerzálnym použitím, predovšetkým pre predúpravu povrchu pre väčšinu našich produktov. Uplatnenie nachádza najmä pri vytváraní adhéznej vrstvy medzi podkladovým betónom a reprofilačnými hmotami rady SPRAVBETÓN, pri opravách poškodených betónových a železobetónových povrchov, ďalej pri opravách betónových podláh a taktiež ako vhodná príprava povrchu pre STENUSPRAV. Vhodné je aj použitie STAVLEPU na penetráciu podkladu v spojitosti s LEPENKOU VO VEDRE.

STAVLEP je jednozložková kvapalná lepivá kompozícia na báze vodou riediteľnej modifikovanej akrylátovej disperzie k náležitému prikotveniu cementových a polymércementových hmôt k podkladnému betónu.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • dodávaný v optimálnej konzistencii na nanášanie
  • aplikuje sa na náter valčekom alebo štetcom
  • drží výborne aj na nesavom povrchu (umakart, stará dlažba…)
  • vykazuje výbornú prídržnosť k betónovému podkladu
  • je trvalo odolný voči vode a alkalickému prostrediu
  • je hygienicky aj ekologicky úplne neškodný
  • je riediteľný vodou, neobsahuje organické riedidlá
  • je nehorľavý
  • na použitie ako penetrácia je možné ho riediť vodou 1:5
  • predĺžená doba lepivosti – zostáva po dlhú dobu lepivý

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón a povrch betónu nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

STAVLEP je pripravený priamo na nanášanie a nie je ho potrebné pred aplikáciou na povrch betónu nijak upravovať.

POUŽITIE

Pred aplikáciou adhézneho mostíka STAVLEP je žiaduce povrch betónu mierne prevlhčiť a to najmä tam, kde sa jedná o prostredie s výrazne zníženou relatívnou vlhkosťou a vyššími teplotami. Vlastná aplikácia kompozície sa vykonáva valčekmi, asfaltérskou metlou, prípadne štetcom, nedoporučuje sa kompozíciu nanášať nástrekom. Pri mimoriadne savých a suchých podkladoch je žiaduce nanesenie adhézneho mostíka opakovane vykonať 2× až 3× a to vždy s technologickou prestávkou minimálne 120 minút. Prvý náter vykonávame STAVLEPOM zriedeným vodou v pomere 1:5, ďalšie nátery už riedime menej. V prípade použitia STAVLEPU ako penetrácie je plne dostačujúce riedenie 1:5. Do nanesenej adhéznej vrstvy sa bez meškania aplikuje reprofilačná malta, novonanesený betón, stierka a pod. K naneseniu kotvených vrstiev by malo dôjsť najneskôr do 24 hodín od nanesenia poslednej vrstvy adhézneho mostíka. Po túto dobu je nutné zamedziť zaprášeniu povrchu, znečisteniu látkami znižujúcimi lepivosť kompozície a pod.

Všetky pomôcky a pracovné náčinie je nutné ihneď po ukončení práce opláchnuť vodou. Po vytvorení lepivého filmu je kompozícia vo vode úplne nerozpustná a jej mechanické odstránenie je prakticky neschodné.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s jednozložkovým adhéznym mostíkom STAVLEP nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri práci je nutné dodržiavať BOZ platné pre prácu s disperznými náterovými hmotami. Je predovšetkým nutné vhodnými prostriedkami osobnej ochrany zamedziť kontaminácii slizníc a kože. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pri náhodnom požití je nutné vyvolať zvracanie a vyhľadať lekára. Kompozícia je nejedovatá, avšak je nepoživateľná. Pri ukončení či prerušení práce je nutné postriekanú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom a neskôr ju ošetriť vhodným regeneračným krémom, napr. NAMAŽSA. Všetko náradie je nutné ihneď po ukončení práce dokonale umyť vodou.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

mliečnobiela

hmotnost objemová

1014 ± 35 kg/m³

měrná spotřeba

0,15–0,30 l/m²; 0,03–0,06 l/m² (adhézny mostík; penetrácia)

obsah sušiny

47 ± 5 %

otevřený čas

24 hodín

přídržnost

min. 1,5 MPa

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

speciální informace

47% koncentrát, možnoriediťvodou v pomere 1:5 (5× vyššia výdatnosť)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
1 l7,12
5 l34,46
10 l64,70

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia