» speciální maltoviny » barvy a pigmenty

BÍLÁ BARVA

Váš byt rozsvítí, špínu vymýtí

BÍLÁ BARVA

BÍLÁ BARVA je vodou ředitelná barva vysoké bělosti a kryvosti určená zejména na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy. Barvu je možné probarvovat běžnými tónovacími pastami. Pokud jsou k probarvení použity zdravotně nezávadné koncentráty (pasty), je vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu, jako jsou školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

BÍLÁ BARVA je směsí plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv. Neobsahuje formaldehyd ani těžké kovy. Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, který je možné probarvovat malířskými pastami.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • vysoká bělost, kryvost a otěruvzdornost
  • hygienická nezávadnost
  • nanášení válečkem, štětcem i stříkáním
  • je probarvitelná běžnými tónovacími pastami pro akrylátové barvy
  • vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad je nutné očistit, nesoudržné nátěry odstranit; pro plošné vyrovnávání vnitřních povrchů stěn a stropů je možno použít materiál STĚNUSPRAV. Na omítku nanášíme barvu až po úplném vyzrání podkladu.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

BÍLÁ BARVA je dodávána v optimální hustotě pro nanášení štětcem, válečkem nebo stříkáním. V případě nutnosti je možno ji ředit vodou, nejvíce však 0,1 l vody na 1 kg barvy. Ředění barvy snižuje její kryvost a otěruvzdornost.

POUŽITÍ

Barva se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s výše uvedeným materiálem nepřináší žádná zdravotní rizika. Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není též hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 650201. Může však mít dráždivé účinky, především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat 10–15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

bílá

bělost

95

ekvivalentní difuzní tloušťka sd

0,05 m

hustota

1600 kg/m³

kryvost

1

měrná spotřeba

8–12 m² v jedné vrstvě z 1 kg

obsah netěkavých složek

min. 60 %

přilnavost

min. 1,0 MPa

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců

speciální informace

odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998) třída 5 (není odolná)

zasychání

1 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
15 kg317,71
45 kg874,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze