» speciální maltoviny » proti vodě

STŘECHUSPRAV

oprava a údržba střech

STŘECHUSPRAV

STŘECHUSPRAV je určený pro hydroizolaci střešních krytin na mírně šikmých střechách. Podkladem mohou být jak asfaltové pásy nejrůznějších typů, tak azbestocementové šablony, krytina z pozinku nebo polyuretanové nástřiky. Po vyzrání je pochozí a trvale odolný vodě i veškerým povětrnostním vlivům. Při správné aplikaci a běžném zatížení je jeho životnost minimálně 8 let.

STŘECHUSPRAV je jednosložková, trvale pružná, vodotěsná nátěrová suspenze sestávající z vodné polymerní disperze mikronizovaných minerálních plniv, speciálních aditiv a pigmentů.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

 • jednosložková hmota
 • ideální zpracovatelnost, nanáší se štětkou, válečkem nebo asfaltérským kartáčem, případně stříkací pistolí
 • vodotěsný
 • výborná přilnavost k asfaltovým pásům, azbestocementu, plechu i polyuretanu
 • vysoká pružnost a tažnost i za záporných teplot
 • odolný vůči UV záření
 • vhodný pro střechy se spádem 2–20°
 • trvale odolný vůči účinkům mrazu
 • paropropustný
 • nátěr zasychá cca 4 hodiny a po 24 hodinách je pochozí
 • životnost 8 let

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodnými podklady jsou popískované asfaltové pásy, azbestocementové šablony, plech a polyuretan. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin nebo ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. smísením STŘECHUSPRAVU se dvěma až třemi díly vhodného plniva, např. mikromletého vápence apod. Ostré hrany se upraví zaoblením.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

STŘECHUSPRAV se dodává jako jednosložkový. Jeho příprava spočívá pouze v promísení vhodným ručním míchadlem, případně vrtulovým pomaloběžným elektrickým míchadlem.

POUŽITÍ

Hydroizolační nátěr se aplikuje na připravené podklady natíráním štětkou, válečkem, asfaltérským kartáčem nebo stříkací pistolí. Hmota se nanáší ve dvou až třech vrstvách podle kvality podkladu a způsobu expozice, a to ve dvanácti až dvacetičtyřho­dinových intervalech. Na plochách větších než 25 m², na plochách starých podkladů a na plochách s defekty se do první čerstvé vrstvy izolace zapracuje v celé ploše tkanina STŘECHOTEX s přesahem 5–10 cm, včetně překrytí koutů a rohů (vytažení na atiku) a míst napojení. Doba zasychání nátěru je cca 4 hod. Jakmile se stane první vrstva izolace pochozí, je možné nanášet druhou vrstvu. Připravený nátěr je vhodné chránit před prudkým vyschnutím.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s hydroizolačním nátěrem STŘECHUSPRAV nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Hmota neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat standardní hygienické zásady a používat rukavice a ochranný oděv. Při kontaktu nátěru s pokožkou nebo sliznicemi je třeba potřísněná místa omýt nebo vypláchnout proudem vody. Při náhodném požití je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+8 °C až do +35 °C

barva

šedá

ekvivalentní difuzní tloušťka sd

< 1,40 m

měrná spotřeba

1,2 kg/m²/mm

pevnost v tahu

> 1,50 MPa

přídržnost

> 1,40 MPa

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců

součinitel difúze radonu D

9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s

tažnost

150 %

třída reakce na oheň

C1

vodotěsnost

0,0 l/m²

vydatnost

1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr)

zasychání

4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
7 kg955,33
14 kg1 903,01

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze