» speciální maltoviny » opravy a přilnavost

FOFRBETON

…spěchej, tvrdne rychle

FOFRBETON

Rychletuhnoucí nestékavá opravná a kotevní vysokopevnostní malta určená pro opravy železobetonových konstrukcí, lokálních poškození schodů, podlah, balkonů, lodžií a prefabrikátů. Směs se vyznačuje velmi krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevností. Po 6 hodinách je směs zatížitelná lehkým provozem, po 24 hodinách je možno opravené plochy vystavit plnému zatížení. Na povrchu betonové, popřípadě zděné konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod.

Jednosložková nestékavá jemnozrnná hydroizolační opravná a kotevní malta s obsahem těsnicí krystalizační přísady a s polypropylenovými vlákny.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • má extrémně rychlý nárůst pevnosti
  • vhodný pro tloušťky od 15 do 30 mm
  • skvělá zpracovatelnost
  • je tixotropní (nestékavý)
  • má výbornou přídržnost k betonovému podkladu i k výztuži
  • je trvale odolný vůči vodě i ropným produktům a je mrazuvzdorný
  • má vysokou chemickou odolnost
  • aplikuje se ručně či nástřikem
  • je objemově kompenzován (nedochází ke smrštění při tuhnutí)

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu se musí odstranit veškerý nesoudržný, uvolněný či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to min. 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Směs je jednosložková a smíchává se pouze s vodou. V případě menšího množství lze směs zamíchat vrtulovým míchadlem poháněným vhodnou elektrickou vrtačkou, větší objemy je nutno připravit v míchačce s nuceným oběhem. K 25 kg směsi (1 pytel) se přidává 3,25 až 3,75 l vody. Směs lze aplikovat rovněž strojně tzv. suchým nástřikem. K přípravě směsi nemohou být s ohledem na krátkou dobu tuhnutí použity klasické samospádové míchačky. Při přípravě většího množství materiálu je nutno mít na zřeteli, že doba zpracovatelnosti při teplotě 20 ºC je 10 až 15 minut.

POUŽITÍ

FOFRBETON je možné nanášet ručně či strojně suchým či mokrým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ nejlépe suchým ocelovým, dřevěným nebo plastovým hladítkem. Při finalizaci nesmí být do povrchu vnášena dodatečně voda.

Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Optimální je zakrytí povrchu geotextiliemi udržovanými trvale ve vlhkém stavu.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č.1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku a vydal potvrzení o vykonání zkoušky v rámci určení typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou sanační maltou FOFRBETON nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+1 °C až do +30 °C

barva

nestandardní šedá

doba zpracovatelnosti

10–15 minut (+20 °C)

hmotnost sypná

1600 ± 40 kg/m³

koeficient filtrace

2,5.10⁻¹² m/s

koeficient teplotní roztažnosti

11,0 ± 0,5.10⁻⁶ K⁻¹

měrná spotřeba

1,8 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

3,25–3,75 l / 25 kg

mrazuvzdornost

min T100

odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek (CHRL)

> 75

pevnost v tahu za ohybu

> 2,50 MPa; > 5,00 MPa; > 7,50 MPa; > 9,00 MPa (6 hod; 12 hod; 14 dní; 28 dní)

pevnost v tlaku

10,0 MPa; 25,0 MPa; 50,0 MPa; 55,0 MPa (6 hod; 12 hod; 14 dní; 28 dní)

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

> 1,5 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

> 1,5 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

> 1,5 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

> 1,5 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

> 1,5 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

není stanoveno

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 měsíců v PE obalech

statický modul pružnosti v tlaku

max. 28 GPa

vodotěsnost

bez průsaku

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg145,18
25 kg
pouze po 40 kusech
642,41

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze